Jump menu

Main content |  back to top

Belgian Shell N.V., te dezen tevens handelend namens (enkele van) aan haar gelieerde ondernemingen in België (Belgian Shell N.V. en de gelieerde ondernemingen hierna gezamenlijk en afzonderlijk te noemen: BS), onderhoudt deze internetsite als een dienst voor haar klanten en de internetgemeenschap. De door BS op onze internetsite (beginnend op www.shell.be) geplaatste inhoud (beeldmateriaal en tekst) is auteursrechtelijk beschermd. U mag de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commerciele doeleinden gebruiken dan wel downloaden. 

Het is niet toegestaan de inhoud anderszins over te nemen of aan te passen. Om links naar onze website of delen daarvan te maken, is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Belgian Shell N.V., via de afdeling Externe Zaken (A. Fraiteurlaan 15 – 23, 1050 BRUSSEL, BELGIË)

BS probeert zoveel mogelijk correcte en actuele informatie op de site te plaatsen, maar staat niet in voor de correctheid of volledigheid ervan. BS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het bezoeken of niet kunnen bezoeken van www.shell.be of uw gebruik van informatie op onze site (beginnend bij www.shell.be). 

Door op www.shell.be op bepaalde links te klikken, komt u op andere websites terecht waarvoor BS geen verantwoordelijkheid aanvaardt. 

Mededelingen en materialen die u naar www.shell.be of per email naar BS verstuurt, worden niet als vertrouwelijk beschouwd en BS verbindt er zich niet toe deze niet voor welk doeleinde dan ook te zullen gebruiken of verveelvoudigen. 

Het staat BS vrij zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn ideeën, concepten, kennis of technieken uit deze informatie voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten. Alle informatie die u naar www.shell.be verstuurt, dient waarheidsgetrouw en rechtmatig te zijn en geen inbreuk te maken op de rechten van anderen. 

De op www.shell.be genoemde producten en merknamen zijn verkrijgbaar en beschermd in België. Het is mogelijk dat deze producten en merk- of dienstennamen niet verkrijgbaar of beschermd zijn in uw land. BS behoudt zich te allen tijde het recht voor op www.shell.be genoemde producten te laten vervallen en deze juridische verklaring te wijzigen. 

Buitenlandse bezoeker

Welkom op de website van Belgian Shell N.V. Deze site bevat vrijwel geen informatie in het Engels. 

Daarvoor verwijzen wij u graag naar onze internationale website: www.shell.com.

Mocht u contact met ons willen opnemen, dan kunt u daarvoor onderstaande gegevens gebruiken:

Belgian Shell N.V.

A. Fraiteurlaan 15 - 23

1050 BRUSSEL

BELGIË

Of e-mail: communicatie@shell.com