1. Alvorens de CO2e-uitstoot (CO2-equivalent-uitstoot)1 te compenseren, adviseert Shell2 de klant ten eerste om te trachten om CO2e-uitstoot te voorkomen, vervolgens om de CO2e-uitstoot te verminderen en tot slot om de CO2e-uitstoot slechts in die gevallen te compenseren waarin de hiervoor genoemde opties niet haalbaar blijken. Dit kan worden bereikt door zo min mogelijk brandstof te verbruiken, bijvoorbeeld door (deels) elektrisch te rijden, de energie-efficiëntie van voertuigen te verbeteren en het rijgedrag van de bestuurder te verbeteren. Op dit moment is het wellicht nog niet mogelijk om CO2e-uitstoot volledig te voorkomen of te verlagen. Daarom biedt Shell de mogelijkheid om de nog overgebleven CO2e-uitstoot te compenseren via het kopen van CO2-credits. Op deze manier kan de uitstoot van CO2-neutrale producten van Shell Lubricants gedurende hun gehele levenscyclus worden gecompenseerd.

2. De term 'CO2-neutraal' houdt in dat Shell een transactie aangaat waarbij een hoeveelheid CO2-equivalent gerelateerd aan winning en voorbewerking van grondstoffen, de productie, verpakking en distributie van smeermiddelen, het daaropvolgende gebruik en de afvalverwerking van de materialen die zijn gebruikt voor de Shell Lubricants-producten, aan de atmosfeer is onttrokken middels een natuurlijk proces, of uitstoot is voorkomen door het beschermen van natuurlijke ecosystemen.

3. De CO2e-uitstoot wordt berekend door het aantal liters CO2-neutrale producten van Shell Lubricants dat door de klant in de betreffende markt is gekocht, te vermenigvuldigen met de geldende emissiefactoren.

4. Op dit moment zijn er geen standaard emissiefactoren of productcategorieregels beschikbaar om de uitstoot gedurende de gehele levenscyclus van smeermiddelen te beschrijven. Daarom zijn de door Shell gemaakte berekeningen van de levenscyclusanalyse (LCA) gebaseerd op emissiefactoren die doorgaans uit de volgende bronnen worden verkregen: Interne onderzoeken van Shell, externe consultants, erkende databases met levenscyclusinventarissen en openbare literatuur. Bij het afleiden van de volledige levenscyclusuitstoot van Shell-smeermiddelen in CO2e zijn nationale en internationale standaarden alsook de 'best practices' uit de sector gevolgd. Het onderliggende model is aan een onafhankelijk kritisch onderzoek onderworpen en de bijbehorende processen zijn onafhankelijk beoordeeld door een externe, geaccrediteerde toetsingsinstantie.

5. Middels geverifieerde CO2-credits compenseert Shell de CO2e-uitstoot die voortkomt uit de volledige levenscyclus van Shell-smeermiddelen. Een CO2-credit staat voor het voorkomen of verwijderen van 1 ton koolstofdioxide (CO2). Deze credits worden door overheden en bedrijven onderling verhandeld. Om de kwaliteit en integriteit van de CO2-credits te waarborgen, bestaat er een robuust programma aan externe normen, toetsingsprocessen en registers.

6. Shell en zijn dochterondernemingen zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige verliezen, schade of onkosten die voortvloeien uit het berekenen van de CO2-compensatie.

7. CO2-credits mogen slechts eenmaal worden meegeteld; Shell doet geen toezeggingen en geeft geen garanties dat de geboden CO2-compensatie voldoet aan de eisen of de verwachtingen volgens rapportagenormen die op 23 februari 2021 van kracht zijn, zoals het GHG-protocol of ISO 14064. De CO2-compensatie kan door Shell worden gebruikt om de jaarlijkse voortgang ten aanzien van haar netto CO2-voetafdruk te berekenen3. Shell lost jaarlijks de CO2-credits af die behoren bij de totale CO2e-uitstoot van CO2-neutrale producten die gedurende een kalenderjaar worden geproduceerd. Dit gebeurt binnen drie maanden na het einde van voorafgaande het kalenderjaar.

8. De berekeningen van de CO2e-uitstoot kunnen aan veranderingen onderhevig zijn als gevolg van wijzigingen in de specificaties van Shell-smeermiddelen, wijzigingen in emissiefactoren, of anderszins.

1 CO₂e (CO₂-equivalent) uitstoot verwijst naar CO₂, CH₄, N₂O uitstoot.

2 De maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct en indirect deelneemt zijn afzonderlijke juridische entiteiten. In dit document worden de benamingen "Shell", "Shell Groep" en "Royal Dutch Shell" soms gemakshalve gebruikt in passages die betrekking hebben op Royal Dutch Shell plc en haar dochterondernemingen in het algemeen. Evenzo worden de woorden "wij", "ons" en "onze" ook gebruikt om Royal Dutch Shell plc en zijn dochterondernemingen in het algemeen aan te duiden, of degenen die voor die dochterondernemingen werkzaam zijn. Deze uitdrukkingen worden tevens gebruikt wanneer vermelding van de naam van de desbetreffende maatschappij gevoeglijk achterwege kan blijven. De uitdrukkingen "dochterondernemingen", "Shell-dochterondernemingen" en "Shell-maatschappijen" verwijzen naar maatschappijen waarin Royal Dutch Shell plc direct of indirect overwegende zeggenschap heeft.

3 Shells eigen 'netto CO₂-voetafdruk' omvat de CO₂-uitstoot als gevolg van de productie van onze energieproducten, de CO₂-uitstoot van onze leveranciers voor het leveren van energie voor die productie en de CO₂-uitstoot van onze klanten die betrekking heeft op het gebruik van de door ons verkochte energieproducten. Shell heeft uitsluitend invloed op de eigen uitstoot. Wij willen echter de maatschappij ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs en daarom helpen we leveranciers en consumenten om hun uitstoot eveneens te verlagen. Het begrip 'netto CO₂-voetafdruk' van Shell wordt slechts gemakshalve gebruikt en wil niet suggereren dat deze uitstoot van Shell zelf of van zijn dochterondernemingen afkomstig is.

BETROUWBAARHEIDSVERKLARINGEN

De bijbehorende processen zijn onafhankelijk beoordeeld door Lloyd's Register, een externe, geaccrediteerde toetsingsinstantie. Dit omvat de volgende processen:

Bovendien heeft een onafhankelijke, geaccrediteerde toetsingsinstantie het model, dat ten grondslag ligt aan de belangrijkste parameters en methodologieën voor berekeningen van de CO2-intensiteit op productniveau, onderworpen aan een kritische beoordeling ten opzichte van de internationale norm ISO 14040/44. Voor deze beoordeling is een panel van onafhankelijke externe experts uit de industrie samengesteld.

DISCLAIMER CO2e-CONVERSIEANALOGIEËN:

Deze vergelijkingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden. Shell geeft geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of relevantie van de analogieën, en is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige verlies, schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met de berekening van de analogieën of met het gebruik van of beweringen over dergelijke analogieën. De werkelijke uitstoot van voertuigen is afhankelijk van parameters die per toepassing verschillen en waarvoor aannames nodig zijn, zoals het formaat of type auto, het aantal passagiers en stads- dan wel snelwegverkeer. Daarom mogen deze cijfers niet worden beschouwd als representatief voor een specifiek geval of specifieke activiteit. Analogieën gerelateerd aan het rijden zijn gebaseerd op de directe uitstoot van CO2, CH4 en N2O vanuit de voertuigen. Emissies door brandstofproductie en -distributie zijn hier dus niet meegenomen. Brandstofemissiefactoren zijn afkomstig van UK DEFRA (2019), rijafstanden van Google Maps (2020) en de gereden afstanden in de VS en de EU zijn afkomstig van US DOT (2018) en EU ODYSSEE-MURE (2017).

OVERIGE DISCLAIMERS:

Dit document bevat gegevens en analyses uit het Sky-scenario van Shell. De scenario's van Shell zijn geen toekomstvoorspellingen of -verwachtingen. De scenario's van Shell, ook die in dit rapport, vormen geen strategie of ondernemingsplan van Shell. Bij de ontwikkeling van onze strategie zijn onze scenario's een van de vele variabelen waarmee we rekening houden. Uiteindelijk ligt het niet binnen Shell’s controle of de samenleving haar decarbonisatiedoelen zal verwezenlijken. Wij proberen dit traject in gelijke tred met de samenleving af te leggen, maar alleen overheden kunnen het kader creëren dat nodig is voor succes. Het Sky 1.5-scenario gaat uit van gegevens uit Shells Sky-scenario, maar er is belangrijke nieuwe informatie. Ten eerste wordt voor het vooruitzicht gebruikgemaakt van de allernieuwste modellen van de impact en het herstel van Covid-19, in het verlengde van een Sky 1.5-scenarionarratief. Ten tweede worden deze verwachtingen gecombineerd met de gegevens van het bestaande Sky Energy System (2018) voor 2030. Ten derde worden in het kernscenario de Nature Based Solutions in hoge mate opgeschaald, wat gunstig is voor dit scenario. (In 2018 is uit een analyse gebleken dat de Nature Based Solutions die nodig waren om de temperatuurstijging aan het einde van deze eeuw te beperken tot 1,5°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, een gevoelig punt waren voor Sky. Deze analyse is ook beoordeeld en verwerkt in het Special Report on Global Warming of 1.5°C van het IPCC (SR15).) Ten vierde worden onze nieuwe leveringsmodellen voor olie en aardgas, met een vooruitzicht dat in lijn is met het Sky 1.5-narratief en de vraag, voor het eerst gepresenteerd. Ten vijfde wordt voor het Sky 1.5-scenario gebruikgemaakt van de nieuwste historische gegevens en ramingen tot 2020 uit verschillende bronnen, met name de uitgebreide energiestatistieken van het Internationaal Energieagentschap. Net als Sky gaat dit scenario ervan uit dat de samenleving de doelstelling van 1,5°C van het Akkoord van Parijs gaat halen. Het is geworteld in de vergaande maar realistische actuele ontwikkelingsdynamiek, maar verkent een doelgerichte manier om die ambitie waar te maken. We hebben in beeld gebracht hoe dit zou kunnen gebeuren, waarbij we hebben gekeken naar de actuele feiten en rekening hebben gehouden met een realistisch tijdsbestek voor verandering. Uiteraard kan de samenleving verschillende paden kiezen om dit doel te realiseren. Hoewel de doelstelling van het Akkoord van Parijs en de in Sky 1.5 weergegeven toekomst in combinatie met een groeiende mondiale economie een extreme uitdaging vormt, is het nog steeds technisch mogelijk. We zijn echter van mening dat de kans op succes snel kleiner wordt.

Bovendien is het van belang op te merken dat op 23 februari 2021 de bedrijfsplannen en budgetten van Shell niet de doelstelling van Shell weerspiegelen om een netto-nul uitstoot te hebben. Het doel van Shell is om in de toekomst haar bedrijfsplannen en budgetten aan te passen om het streven naar de nieuwe doelstelling van netto-nul uitstoot te weerspiegelen. Deze plannen en budgetten moeten echter in de pas lopen met de beweging naar een nulemissie-economie in de samenleving en binnen de klanten van Shell.

Ook wordt in dit document mogelijk verwezen naar Shells eigen ‘netto CO2-voetafdruk'. Deze omvat de CO2-uitstoot als gevolg van de productie van onze energieproducten, de CO2-uitstoot van onze leveranciers voor het leveren van energie voor die productie en de CO2-uitstoot van onze klanten die betrekking heeft op het gebruik van de door ons verkochte energieproducten. Shell heeft uitsluitend invloed op de eigen uitstoot. Het begrip ‘netto CO2-voetafdruk' van Shell wordt slechts gemakshalve gebruikt en wil niet suggereren dat deze uitstoot van Shell zelf of van haar dochterondernemingen afkomstig is.