Fotoproject India, Nederland, 2014 - LNG-tanks Hazira

Onze planeet heeft energie nodig om de levens van een groeiende bevolking te kunnen ondersteunen en verbeteren. Shell levert energie op een verantwoorden manier: we streven ernaar om onze invloed op het milieu te beperken en ondersteunen de overgang naar een koolstofarme toekomst.

Naar een wereld met minder zkoolstof

Shell erkent al sinds geruime tijd dat het klimaat verandert en de rol die energie speelt bij het mogelijk maken van een goede levenskwaliteit. Wij zijn van mening dat er, hoewel er ongetwijfeld technologische ontwikkelingen zullen zijn, voor een effectief beleid en een culturele omslag dient te worden gezorgd om zakelijke en particuliere koolstofarme keuzes en kansen te stimuleren.

Shell ondersteunt de invoering van een beprijzing van koolstof van overheidswege voor een zinvolle heffing op CO2 -emissies, hetgeen nodig is om de overgang naar koolstofarme energie- en brandstofopties mogelijk te maken.

Kom meer te weten over klimaatverandering en de energietransitie

Ontdek wat we doen om voor een schonere energietoekomst te zorgen

Lekkages voorkomen

Lekkages van olie en olieproducten zijn schadelijk voor het milieu en vormen een risico voor onze medewerkers en omwonenden. Om vrijkomen en lekken van gevaarlijke stoffen te voorkomen werken we er hard aan om ervoor te zorgen dat onze faciliteiten goed zijn ontworpen, veilig worden bedreven en regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden. Bovendien investeren we in de nodige apparatuur en menselijke kennis die nodig zijn voor het geval er toch product vrijkomt.

Luchtkwaliteit

Het produceren en gebruiken van fossiele brandstoffen kan van invloed zijn op de luchtkwaliteit. We hebben efficiëntere transportbrandstoffen voor klanten ontwikkeld en gefocust op het verbeteren van het brandstofverbruik van automobilisten. Tevens werken we aan het verminderen van de luchtverontreiniging van onze activiteiten, bijvoorbeeld door het beperken van de uitstoot van stikstofoxide, zwaveldioxide en vluchtige organische stoffen.

Lees meer over Shell en schonere brandstoffen 
Kom meer te weten over de manieren waarop we klanten helpen om hun emissies te verminderen

Environmental Coordinator van Shell test een watermonster

Zoet water

We nemen maatregelen om ons waterverbruik beter te beheren en maken gebruik van nieuwe methodes en technologieën om ons verbruik van zoet water te verminderen. In alle landen waar we actief zijn voldoen we aan de regelgeving inzake water en we houden ons tevens aan onze eigen verplichte waternormen, die de beste praktijken in onze sector evenaren. 

We stemmen ons gebruik van zoet water af op de plaatselijke omstandigheden, aangezien waterbeperkingen van invloed zijn op mensen op lokaal of regionaal niveau. In sommige gevallen gebruiken we bij onze activiteiten alternatieven voor vers zoet water; zoals gerecycled water, behandeld afvalwater en ontzilt water.

Lees meer over Shell en zoet water

Biodiversiteit

Onze projecten kunnen van invloed zijn op de plaatselijke biodiversiteit en afhankelijke gemeenschappen. We passen strenge normen toe om de eventuele invloed van onze activiteiten te verminderen, met name in kwetsbare leefgebieden die een rijke biodiversiteit hebben of die onder natuurbescherming staan.

We werken samen met meerdere organisaties voor natuurbehoud, waaronder Earthwatch, de International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy, en Wetlands International. Onze projecten met biodiversiteitspartners richten zich onder meer op het herstellen van natuurlijke leefgebieden en ecosystemen in de buurt van onze activiteiten.

Ontdek meer over ons werk op het gebied van biodiversiteit en onze projecten om land en zee te beschermen

De energietoekomst

Wij zetten onze kennis, technologie en innovaties in om op schonere wijze te voorzien in de stijgende energiebehoefte van een groeiende wereldbevolking.

Naar een schonere energietoekomst

Meer in duurzaamheid

Wat duurzaamheid voor Shell betekent

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.

Gemeenschappen

We streven ernaar om overal waar we actief zijn een goede buur te zijn door bij te dragen aan het welzijn van de gemeenschappen in de omgeving.